Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Polityka prywatności

Juneco Sp. z o.o., Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, Infrastruktura i Inwestycje Sp. z o.o. jako podmioty zajmujące się prowadzeniem Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli MegaMocni przywiązują istotną wagę do poszanowania osób współpracujących, klientów i osób korzystających z formy elektronicznego kontaktu poprzez formularze na naszej stronie oraz elektronicznych zgłoszeń na wybrane szkolenia. Zależy nam, aby każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego akceptujesz niniejszą Politykę prywatności.

Gromadzone dane przesyłane są do Administratora Danych, którym są wyżej wymienione spółki i stowarzyszenie na dwa sposoby:

  • dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzach kontaktowych i/lub telefonicznie,
  • dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników ze stron www.

Serwery i komputery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie do strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (ip.. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputera, smartfona, tabletip.tp.). Administrator strony wykorzystuje pliki cookies do opracowywania anonimowych statystyk serwisu. Pliki te ułatwiają także użytkownikom korzystanie z witryny oraz zwiększają jej użyteczność, dopasowując treści na podstawie statystyk do preferencji użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich zastosowania.

W serwisie strony www.megamocni.edu.pl używane są:

  • cookies wskazujące wypełnienie formularza,
  • cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane te gromadzone są za pomocą Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy także o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gromadzimy informacje w ramach używania Piksela Facebooka. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook.

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych w sprawach wynikających z treści umieszczonej w formularzu.

Dane osobowe (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, nazwa i adres pracodawcy, dane do faktury, telefon i adres e-mail do kontaktu w sprawie zawarcia umowy i realizacji płatności) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów realizacji usługi, o którą występujesz.

Dokładamy starań, aby dane pozyskiwane poprzez formularze kontaktowe na stronie chronić przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy urządzenia zabezpieczające, szyfrujące dane oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Dane pozyskane w procesie nawiązywania kontaktów, zawierania i realizacji umów na oferowane usługi przetwarzane są następująco:

  • na podstawie umowy, którą zawierasz na świadczone usługi – przez czas obowiązywania umowy i wynikających z niej obowiązków przechowywania dokumentów finansowo-księgowych,
  • w bazie kontaktów na podstawie klauzuli zgody w celu ułatwienia dostępu do informacji o naszych usługach – do czasu wycofania zgody.

Dostępu do danych udzielamy jedynie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy użytkownik naszej strony, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez użytkownika informacji, o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 190 7 z późn. zm) i daje możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi (np. skorzystanie z funkcji „opt-out” naszych partnerów). W ten sposób możesz cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies lub naszych partnerów lub wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pomocą takich plików cookies. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   • Juneco Sp. z o.o., ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk,
   • Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, ul .Biała 1, 80-435 Gdańsk,
   • Infrastruktura i Inwestycje Sp. z o.o., ul. Leskiego 19/20, 80-180 Gdańsk
wobec obsługiwanych placówek.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski, email: iod.outsourcing@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna
   • W spółkach i stowarzyszeniu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim zapewnienie realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych przez podległe placówki, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Spółki i stowarzyszenie przetwarzają również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów.

4. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
   • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu o tę zgodę realizujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO,
   • zapewnienie wykonywania obowiązków placówki i przetwarzanie danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,
   • kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia RODO,
   • zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia RODO,
   • w celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą:
   • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
   • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych).

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.